آخرین خبرها
خانه / مقالات / هشدار…!!شاید یکی از مصرف کنندگان مشتقات خوک باشیم !!!

هشدار…!!شاید یکی از مصرف کنندگان مشتقات خوک باشیم !!!

 

خوک

چگونه محصولاتی که محتوی گوشت خوک است کشف شد.

موضوع مهم

شخص مسلمانی دریکی ازمناطق فرانسه درکارخانه تهیه موادغذایی در بخش استانداردتغذیه مشغول به کاربوده ، کارش به گونه ای بوده که می بایست کلیه داروها ـ کالاهاوغذاهاراثبت نماید. هرگاه شرکتی کالای معینی راتولید می نمودمی بایست ازطرف تغذیه (استاندارد)موادغذایی تأییدمی شد. واین شخص درآزمایشگاه استانداردمواد غذایی کارمی کرده درنتیجه لازم بوده که همه موادتولیدی ومحتویات وترکیبات آن رابررسی نماید.

برخی ازموادتشکیل دهنده آن موادغذایی فقط عبارت بودنداز اسمهای علمی  وبرخی دیگر ازترکیبات آن عبارت بودازاعدادخاصی. وقتی این شخص ازمسئول (مدیر) رازاین اعدادراسئوال می کنداوجواب می دهد. تووظیفه ات را انجام بده وسئوال نکن » این جواب موجب مشکوک شدن این شخص شدوشروع به جستجووبررسی پرونده می کند هاواسباب وشیوه نام گذاری این اعدادرا کشف میکند ، آنچه این شخص مسلمان کشف کردکافی بودکه تعجب و وحشت همه مسلمانان جهان رابرانگیزد.( چراکه متوجه شداکثراین محصولات محتوی گوشت وچربی خوک است که بااین ارقام کد گذاری شده است .)

واقعیت این است که در اکثرکشورهای غربی گوشت خوک یکی ازمصارف عمده واساسی مردم می باشد. بطوریکه مزارع زیادی وجود داردکه اقدام به پرورش وتولید خوک وگوشت خوک می کنند. به عنوان مثال تنهادرفرانسه ۴۲۰۰۰۰ مزرعه پرورش خوک وجوددارد. علت آن این است که خوک بیشترازهرحیوان دیگر دارای چربی و پی  می باشد.اروپائیان وغربیهابطورکلی تلاش می کنندکه این چربیهاراوارد بازار مصرف کنند. به راستی این مقدارعظیم از پی و چربی خوک به کجامی رود ؟ طبیعی است که آنهابرای استفاده واستعمال آن راه چاره ای رابیندیشند. البته برای دیگران نه برای خود شان .

اولاً : تلاش کردندکه ازآن صابون بسازند، تجربه ی موفقی بود .

ثانیاً : کارگاههای تجاری بین المللی ایجادکردندتا از نظر شیمیایی تغییراتی دراین چربیهابه وجود آورند.

درنتیجه بسته بندیهاوکنسروهاس مختلفی تولیدشدودرمعرض فروش قرارگرفت وشرکتهای دیگراین محصولات را خریداری نموده  و شرکتهاوکارخانه های اروپایی این چربیهارا جزء موادتشکیل دهنده محصولات طبی و بهداشتی وموادپاک کننده وموادغذایی واردکردند .دراروپاچنان رواج پیداکردکه این محصولات محتوی (چربیهاست) یا چربی خوک است امامشکل زمانی به وجودآمدکه خواستنداین محصولات بهداشتی وغذایی راوارد بازارکشورهای اسلامی کنند.

چراکه گوشت خوک و مشتقات آن درهرشکل وصورتی که باشددرکشورهای اسلامی ممنوع می باشد.واز ورودآن جلوگیری بعمل می آید. واین موجب ورشکستگی شرکتهای تجاری اروپایی می شود.

بنابراین نقشه تغییربافت وبه جای عبارت دهون خنزیر: (چربیهای خوک) عبارت “چربیهای حیوانی” قیدگردید تا چنین برساند که منظورچربی گاو و حیوانات دیگرمیباشد.

وزمانی که مسئولین نظارت درکشورهای اسلامی جویاشدندوبررسی نمودندمتوجه شدندکه حتی حیوانات دیگر مثل گاو و … نیزبراساس شریعت اسلامی ذبح نمی شود.

پس باردیگر ورود این محصولات به کشورهای اسلامی ممنوع گردیدکه درنتیجه  ۷۵% ازاین محصولات راکد ماندوبه فروش نرسید.واین یعنی میلیاردها دلار خسارت ….

واخیراً شیوه جدیدی ابتکارنموده اندوآن کدگذاری وعلامت گذاری محصولاتی که محتوی آن موادمی باشداست . وتنهافقط بخش تغذیه شیوه کدگذاری وعلامتهارامی داندوازمحتویات واقعی آن باخبراست غالب این محصولات با حروف e  شروع می شودکه دربیشترمحصولاتی که به دست مامسلمانان می رسدوجود دارد.

ازجمله : خمیردندان ، کریم ریش تراشی ،‌خمیرریش تراشی ، انواع شکولاتها ، شیرینجات ،‌ بیسکویتها، انواع کنسرو و حتی میو ه های کنسرو شده علاوه برآن دربسیاری از داروها که مواد تشکیل دهنده آن ، انواع ویتامین هامی باشد.

بنابراین ازهمه مسلمانان باغیرت می خواهم که درهنگام خریدهرنوع کالای تجاری چه غذایی ، یابهداشتی باغیره باشد. به این کدها توجه کنندوبادقت بخوانندهمان گونه که به تاریخ پایان صلاحیت مصرف آن محصولات توجه می کنند.

بسیاری ازآن محصولات ،‌ با حرف e علامت گذاری شده و در باره این حروف برای فریب مسلمانان چنین شایع کرده اندکه بسیاری ازموادتشکیل دهنده ای که با رمز e   شروع می شودمنظورازآن موادی مانند : لیستین صوبا ، روغن دانه کتان،روغن نارگیل ، شیرگاو ،‌وترکیبات گیاهی می باشد. درحالیکه چنین نیست .

واین کدهاهم دلالت براین می کندکه این محصول محتوی چربی خوک می باشد.  

کدهایی که محتوی چربی خوک می باشد. ولی با نام علمی مواد دیگرمشهوراست :

E100 , E110 , E120 , E140 , E141 , E153 , E210 , E213 , E214 , E216 , E234, E252 , e270 , E280 , E325,

E326 , E327 , E334 , E335 , E336 , E337 , E422 , E430 , E431 , E432 , E433, E434 , E435 , E436 , E440,

E470 , E471 , E472 , E473 , E474 , E475 , e476 , E477 , E4781 , E481E482 , E483 , E491 , E492 , E493,

E494 , E495 , E542 , e570 , E572 , E631 , E635 , E904.

البته کالاهایی نیزوجود داردکه حاوی همین کدها ( رمزها) می باشد. وشایدچربی خوک درآن به کارنرفته باشد ولی مضرات فراوانی داردکه به ترتیب زیر می باشد.

کدهایی که درآن کالاچربی خوک به کار رفته است :

E101 – e102 – e103 – e111- e120 – e123 – e124 – e126 – e127 – e128 – e141 – e152e210 – e213 – e214 – e206 – e234 – e252 – e270 – e280 – e325 – e326 – e327- e334 – e336 – e337 – e374 – e420 – e422 – e430 – e431 – e432 – e433 – e434e435 – e436 – e442 – e470 – e471 – e472 – e473 – e474 – e475 – e476 – e477e478 – e780 – e481- e482 – e483 – e488 – e489 – e491 – e492 – e493 – e494 – e495e542 – e550 – e570 – e577- e591 – e631 – e632 – e633 – e904.

موادی که مشکوک است :

E104 – e122 – e141 – e150 – e153 – e171 – e173 – e180 – e240 – e214 -e477 – e151

موادی که موجب ناراحتی و درد معده می شود :

E226 – e224 – e223 – e211 – e221.

مواردی که موجب بالارفتن فشارخون می شود:

E320 – e321 – e250 – e251 – e252.

موادخطرناکی که مصرف آن درامریکاوانگلیس ممنوع است :

E127 – e124 – e123 – e120 – e110 – e102.

موادی که که مصرف آن درهمه کشورها (‌بین المللی ) ممنوع می باشد:

E103 – e105 – e111 – e217 – e239 – e330 – e121 – e125 – e126 – e127- e130 – e152e181- e211 – e212 – e213 – e214 – e215

موادسرطان زا:

E102 – e123 – e124 – e131 – e142 – e210 – e211- e212 – e213 – e214 – e215e217- e220 – e239 – e251- e330 – e311

موادی که موجب اضطراب وبه هم خوردن معده می شود:

E221- e223 – e224 – e226.

 

موادی که موجب حساسیت ،طاولها و خارشهای پوستی می شود:

E230 – e231- e232 – e233 – e311- e312.

موادی که کلسترول خون رابالامی برد :

E320 – e312 – e463 – e464 – e466.

موادی که هضم غذارابامشکل مواجه می کند:

E338 – e339 – e340 – e341 – e407 – e450 – e461 – e462 – e463 – e465 – e466.

موادی که ویتامین  ب ۱۲ راازبین می برد:

E220.

موادی که موجب ناراحتی ومشکلات پوستی می شود:

E250 – e231 – e232 – e233 – e311 – e312

کدهایی که مصرف آن مواد اشکال نداردومضراتی درپی ندارد:

e132 – e140 – e160 – e161 – e163 – e170 – e174 – e175 – e200e201- e202 – e203 – e236 – e237 – e238 – e260 – e261 – e262 – e263 – e281 – e282e300 – e301 – e302 – e303 – e304 – e305 – e306 – e307 – e308 – e309 – e322e331- e332-e333 – E335 – e400 – e401 – e402 – e403 – e404 – e405 – e405 – e406e408 – e410 – e411- e413 – e414 – E421.

 

امیدوارم مابه عنوان مسلمان مسئولیت خویش رادرک کنیم وازشریعت اسلامی پیروی نموده وازهرچیزحرام وشبهه دارو مشکوک دوری نمائیم . تلاش کنیم این اطلاعات واین کدها و رمزها ( که محتوی موادحرام ومضرمی باشد) رابه مسلمانان دنیاواطرافیان برسانیم .وخودمان وخانواده ودوستانمان مواظب باشیم که درهنگام خریدکالاوموادوارداتی چه ازکشورهای بیگانه وچه ازکشورهای عربی واسلامی به محتویات وترکیبات آن توجه کنیم .ودرصورتیکه برروی آن کدهایی که ذکرشده بودازخردیدآن صرف نظرکنیم .

 

اسامی برخی مواد و کالاهایی که درآن گوشت خوک به کاررفته است :

انواع شکلاتهای جلاکسی (‌ ژلاکسی ) ـ شکلاتهای کیت کت ـ به جز آنهایی که درمصرتولیدشده است ـ‌ شوکلاتهای ماکنتوش ـ و کولاتی استریت ـ کلیه شوکلاتهای خارجی که روکش کارامل بر روی آن باشد.

حلوای ژلاتین ( ژله ـ جلی ـ ) اگرچه ارزان قیمت باشد ـ اماآن جلی ( ژله ) که گران قیمت است ازجلبکهای دریایی ساخته است که می توانیم آنهارامصرف کنیم .

مکعبات وشورباماجی وآدامس اکسترا . که اینهاازاستخوان حیوانات مرده ساخته شده است .

منبع : برگرفته از سایت :‌   WWW. Foodinquran.com

سایت دکتر جمیل قدسی دویک : متخصص تغذیه قرآنی

مترجم: حیدر رحمانپور

به این کلیپ مستند توجه فرمایید:

ژلاتین

درباره‌ی طب نبوی

حیدر رحمانپور متولد1345 لیسانس زبان و ادبیات عرب پژوهشگر طب نبوی ، مشاور تغذیه قرآنی دارای گواهینامه طب سنتی وکارور گیاهان دارویی . عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران

۱۶ نظر

 1. آیا حرف E eاز نظر بزرگی وکوچکی یکی است ویا باید عینا همان e باشد تا اثرات گفته شده بر ان مترتب شود ممنون از شما

 2. این چرت و پرت ها چیست که نوشته ای؟
  خیلی دم خود را به نبوت و سنت گره نزن لطفا

  • دوست عزیز سلام
   اولا این نوشته من نیست از منبع معتبری که در پایان ذکر شده ترجمه کرده ام . لابد فرق ترجمه و نوشته متوجه نیستی .
   ثانیاً : این مطلب مستدل و مستند بیان شده لابد کلیب مستند که در پایان آورده شده را مشاهده نکرده ای یا شاید هم از نظر شما چرت وپرت باشد !!! اما شما که بهره ای از علم دارید با دلیل مدرک آن را رد کنید .
   ثالثاً این مطلبی نیست که تازه مطرح شده باشد بلکه منابع داخلی و خارجی مختلف برخی سازمانها و…… نسبت به آن هشدار داده اند . می توانید تحقیق کنید .
   رابعاً اگر مقاله به مذاقتان خوش نیامده مپذیر دلیلی بر رد آن نیست ……………. نوش جان و گوارایتان باد!!!
   خامسا چرا خود را معرفی نکرده ای؟ انسانی که حرفی برای گفتن دارد ابتدا خود را معرفی می کند سپس حرف می زند .

 3. یعنی هر نوع ژله ای یا ژلاتینی اینگونه است؟ هر مارکی ؟؟

 4. با سلام خدمت دوست گرامی تشکر از تمام زحمات شما گرانقدر.اما بنا بر گفته های شما وجمع کردن اطلاعات مفید بفرماید چی ماند که ما بخوریم به جز سبزیجات حال انسان اینقدر غرق گناه است که بماند. ندانسته آدم این محصولات را مصرف کند اشکالی دارد.چون این فرمولها خیلی زیاد بوده و کسانی قادر به خواندن نیستن میدانم هرکس گروی کار خودش اما اگر حساب کنیم خوک گوشت استخوان روغن و ژلاتین دارد.اینها که شدن چهارتا اما فرمولها بیشتر از چهارتا است برای اطلاعات بیشتر باید چه کار کرد

 5. قابل توجه دوستان گرامی
  ژلاتین از گاو هم تهیه میشه، ولی برای حلال بودن باید ذبح شرعی باشه
  که الحمدلله در ایران خودمان ژلاتین گاوی حلال تولید میشه
  معمولا پودر ژله ها آرم حلال دارند، ان شاءلله که همینطور باشه…
  روی چندتا از مواد غذایی ایرانی که من دیدم و بررسی کردم شماره هایی که هست، یا توی لیست نبود، یا جزو موادی بود که نوشته شده ضرر نداره
  البته E330 که اسید سیتریکه، توی خیلی از مواد مصرف میشه، در حالیکه بالا نوشته شده در اکثر کشورها استفاده ش ممنوعه!

  • در ایران فقط یک کارخانه وجود دارد که ژلاتین گاوی تولید می کنه که در شهرک صنعتی قزوین می باشد . به نام ژلاتین حلال. غیر از آن با هر آرمی باشد . اعتباری ندارد.

 6. سلام یه مارک ژله معرفی کنید که حلال باشه ممنون بابت نوشته هاو اطلاع رسانی

 7. با سلام، این کد هایی که نوشته اید، از چربی خوک است، آیا فقط در محصولات خارجی، این مورد صحیح است یا اینکه در محصولات ایرانی هم احتمال استفاده از فرآورده های خوک وجود دارد.

  من چند وقت پیش، یک بستنی ایرانی که مجوز سازمان غذا و دارو هم داشت، خریدم ولی متاسفانه در ترکیبات آن کدE471 را مشاهده کردم که شما در این مطلب این کد را جزء محصولات خوک نوشته اید.
  آیا نباید به سازمان غذا ودارو هم اعتماد کرد؟ من در اینترنت در این باره جستجو کردم و در سایت
  مشرق نیوز مطلبی را خواندم که نتیجه اش این است که، کد E471 در محصولات ایرانی، نشانه چربی خوک نیست بلکه این مورد در محصولات خارجی صدق می کند.لینک مطلب را برایتان می گذارم، آیا این مطلب صحت دارد یا اینکه باید از خوردن خوراکی های ایرانی حاوی کدها نیز اجتناب کرد وآنها هم حرام می باشد؟باتشکر لطفا سریع جواب دهید.
  لینک مطلب :
  https://www.mashreghnews.ir/news/781551/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

  • با سلام
   به مجوز سازمان غذا و دارو نمی توان اعتماد کرد . حتی من مواردی دیدم مه سازمان غذا و دارو به ژله ها و پاستیل که عکس خوک هم روی ان است مجوز داده …… اما این کدها بیشتر بر اساس محصولات خارجی نوشته شده .اما ایا این کد دقیقا مورد فوق الذکر را شامل می شود دقیق نمی دانم .
   جهت اطلاع مادر ایران تنها یک کارخانه ژله حلال در قزوین وجود دارد که به دلیل عدم حمایت کافی نیمه تعطیل است . ما از ۱۴ کشور ژله وارد می کنیم که همه مشکوک به ژله خوکی است .

 8. سلام، آیا به نشان حلال هم نمی توان اعتماد کرد؟
  البته بستنی که من می گویم نشان حلال نداشت ولی من روی پاکت های پودرژله نشان حلال را دیده ام.
  آیا با وجود نشان حلال هم این احتمال وجود دارد که ژله، خوکی باشد؟باتشکر

جوابی بنویسید مروارید بی خیال پاسخ!!

ایمیل شما نشر نخواهد شد


1 × چهار =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

بالا