آخرین خبرها
خانه / رمضان / رمضان با سایت طب نبوی : (۱ )چگونه از رمضان استقبال کنیم؟

رمضان با سایت طب نبوی : (۱ )چگونه از رمضان استقبال کنیم؟

مقدمه :انشاء الله تلاش می کنیم در این ماه مبارک رمضان مطالبی مفید در رابطه با روزه و رمضان  جهت استفاده بهتر از این ماه مبارک  در این سایت قرار دهیم . ضمن اینکه برخی از این مقالات که توسط مذدیر سایت نوشته شده در سالهای قبل در سایتهای دیگر از جمله سایت  تابش و اصلاح  قرار داده شده بود . پیشاپیش رمضان را تبریک گفته . امیدوارم با عمل به این توصیه ها رمضانی متفاوت نسبت به سالهای قبل پیش رو داشته باشیم  .ما را از نظرات و پیشنهادهای خود مستفید بفرمایید.

(36)

به استقبال رمضان برویم}

۱-چگونه به استقبال رمضان برویم:
هنگامی که انسان با دوستی دیدار کندیا از مکانی دیدن کندو در ضمن بداند که این دیدار تکرار نخواهد شد، احساس مضاعفی به وی دست خواهد داد تا از این دیدار بیشترین بهره را ببرد،از میان عبادات سالانه ،روزه بیشترین امکان را دارد که دوباره تکرار نشودزیرا آدمی نمیداند تا سال بعد زنده بماندتا از این فرصت بیکران معنویت دوباره بهره مند شود. لذا بسیار مناسب است در این راستا به نکات ذیل توجه نماییم:
۱-بااخلاص نیت‘ تصمیم قطعی وجدی روزه گرفتن این ماه مبارک راداشته باشیم.
۲-جستجو جهت رویت هلال ماه رمضان وخواندن این دعادرهنگام رویت:
“اللهم اهله علینا بالیمن بالایمان والسلامه والاسلام (هلال رشدوخیر )ظربی وربک الله”
۳-دعاکردن دردرگاه خداوندکه به ما مهلت عمر دهدتابه ماه رمضان برسیم‘ تابتوانیم روزه وعبادت این ماه رابه جاآوریم.هروقت ماه رجب فرامی رسیدپیامبر(ص)میفرمود:اللهم بارک لنافی رجب وشعبان وبلغناالرمضان”پروردگارادررجب وشعبان برکت بیاندازومارابه ماه رمضان برسان”
۴-اگرماه رمضان رادرک کردیم دردرگاه خداوندسپاسگذارباشیم که به ماتوفیق دادماه پرفضیلت رمضان رادریابیم.
۵-اظهارخوشحالی به خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان‘به خاطربرکات وفضیلتهای عظیم آن.
۶-برنامه ریزی جهت هرچه بهتراستفاده کردن ازماه مبارک رمضان ومناسبتهای آن ، خود و خانواده وغنیمت شمردن ایام وشبهای رمضان.
۷-آگاهی کسب کردن نسبت به احکام ومسائل روزه تامبادابه خاطرجهالت دچاراشتباهی نشویم.
۸-کسب کردن آمادگی روحی وروانی به خاطرقدوم ماه رمضان باگوش دادن به نوارها وCDوباخواندن کتابهایی که درآن فضایل ماه رمضان واحکام آن بیان شده باشدتانفس‘آمادگی فرمان برداری وطاعت راداشته باشد.چراکه پیامبر(ص)این آمادگی رادرنفوس اصحابش ایجادمینمود”درآخرین روزهای ماه شعبان میفرمود:ماه رمضان فرامیرسد‘ماه رمضان فرامیرسد‘ماه مبارکی است.
۹-سعی کنیم درابتدای رمضان توبه صادقانه نماییم وعزم کنیم که مافات وجبران نماییم تااین رمضان بهترازرمضان گذشته باشدوباپدر، مادر، خانواده وارحام بانیکی رفتارنماءیم.
۱۰ – تصمیم جدی مبنی بر حذف شیوه ها و عادات غلط از زندگی در ماه مبارک رمضان

۲-ویژگیهای ماه رمضان:
۱-بوی دهان روزه داردرنزدخداوندازبوی مشک خوشبوتراست.
۲-فرشتگان برای روزه داران طلب مغفرت میکنندتااینکه افطار کند.
۳-درماه رمضان شیاطین به زنجیرکشیده میشوند(فعالیت آنهاکم میشود)
۴-درماه رمضان دروازه های بهشت گشوده میشودودرهای جهنم بسته میشود.
۵-درماه رمضان شب قدروجودداردکه ازهزارماه بهتراست.
۶-خداونددرآخرین شب رمضان روزه داران رامی آمرزد.
۷-درهرشب رمضان خداوندعده ای راازآتش جهنم آزادمیکند.
۸-رمضان قطعه ای ازبهشت است‘درواقع مسلمان درماه رمضان بایدتمرین زندگی بهشتی نماید.وجه تشابه رمضان بازندگی بهشتی این است که همانطورکه دررمضان وعده غذابه دووعده(شام وسحر) تقلیل میابدهمانطوردربهشت نیزوعده رسمی غذا۲باراست(ولهم رزقهم فیها بکره و عشیا- مریم۶۲)
۹- رمضان ، ماه دعا ، توبه و استغفار است : دعا و توبه در این ماه بهتر پذیرفته می شود.
۱۰- روزه ماه مبارزه با هوای نفس و شهوات است.روزه بزرگترین عامل کمرنگ شدن شهوات است .در واقع روزه کاخ شهوات را فرو می ریزد، زیرا در این ماهانسان از شهوات و خواسته های حلال ف چشم میپوشد که این کارموجب تقویت اراده انسان میشود وبه شخص کمک میکند تا از شهوات و خواسته های نا روا بیشتر دوری کند ، و اینچنین تقوای الهی حاصل میشود که بزگترین فایده روزه است .
۱۱- روزه ماه صبر است ، صبر ، با روزه پیوند ی نا گسستنی دارد. صبر در برابر طاعات ،صبر در برابر گناهان ،و صبر در برابر دردها و دشواریها ، همه در روزه وجود دارد.
۳-چگونه ازرمضان بهتراستفاده کنیم:
۱-ازمبطلات روزه بپرهیزیم”
روزه داران معمولاازمفطرات(خوردن،آشامیدن وجماع)دوری میکنندامابسیاری ازآنهاتوجهی به مبطلات روزه ندارندیعنی چیزهایی که سبب میشوداجروپاداش روزه داران ازبین برود.به فرموده پیامبر(ص):رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش.”چه بساروزه دارانی که بهره شان ازروزه گرسنگی وتشنگی است.یعنی ثوابی ندارند”
ازآنجاکه ثواب روزه بسیارزیاداست به طوریکه خداوندخودش پاداش دادن به روزه داران رابرعهده گرفته (.الاالصیام فانه لی وانااجزی به ) .این پاداش زیادزمانی حاصل میشودکه تمام اعضاوجوارح خویش راازچیزها وکارهای ناروانگه داریم زبان راازسخنهای حرام مثل:غیبت، تهمت،مسخره،عیب جویی و…..چشم ازمشاهده صحنه های ناروا: نگاه به نامحرم،گوش راازشنیدن سخنهای ناروا
ودست وپاوسایراعضاازانجام کارهای ناشایست نگه داریم.
به عبارت دیگربایدتمام اعضاوجوارح وبدنمان روزه باشد.تاحدّی که پیامبرمیفرماید:اگرکسی به روزه دارفحش وناسزاگفت،روزه دارنبایدمقابله به مثل کندبلکه بایدبگویدمن روزه هستم.درصورت عدم رعایت مواردفوق چه بسابهره ماازروزه فقط گرسنگی وتشنگی باشد.
۲-شرکت درنماز تراویح (قیام):
نمازتراویح یکی ازسنتهای بسیاربافضیلت درماه رمضان است پیامبربه آن تشویق نموده آنجاکه میفرماید:من قام رمضان ایماناواحتساباغفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخریعنی”کسی که درشبهای رمضان باایمان واخلاص نمازرابه پادارد،گناهان گذشته وآینده اوبخشیده میشود.
سعی کنیم تاآخرماه رمضان درنمازهای تراویح وقیام حضورداشته باشیم وازاجروپاداش آن بهره مند گردیم.
۳-صدقه دادن وبخشش درماه رمضان:
صدقه وبخشش کردن درماه رمضان بسیارفضیلت داردپیامبر(ص)میفرماید:افضل الصدقه صدقه فی رمضان”بهترین صدقه صدقه ایست که در ماه رمضان داده شود. که به طرق مختلف می توان آن را انجا داد:
أ. هر نوع کمک کردن ویاری رساندن به محتاجان وافرادنیازمند.
ب.غذادادن به مردم نیازمند ، خصوصاَ افطاری دادن به روزه داران .
۴-قرائت قرآن:
رمضان ماه قرآن است،چراکه قرآن درآن نازل شده است.بنابراین بایدتلاش کنیم که دراین ماه بیشترقرآن راتلاوت ومدارسه نماییم.آنچه مهم است این است که بایدتوجه داشته باشیم قرآن راباتدبّروخشوع بخوانیم وسعی کنیم معنی ومفهوم آن رابفهمیم ، تنهاهدف خواندن وزیادختم کردن نباشد.
۵-دعاواستغفار:
روزهاوشبهای رمضان اوقات مناسبی است برای ذکرودعا،استغفارواستجابت دعابه ویژه:
۱-درهنگام افطاری که دعااجابت میشود.
۲-ثلث آخرشب،که خداونددرخواست ونیاز بندگان رابرآورده میکند.
۳-سحرگاهان که استغفاردرآن اهمیت زیادی دارد.
۴-روزجمعه به ویژه آخرین ساعات آن روز(یعنی بعدازنمازعصر)
۶-عمره دررمضان:
اگرکسی توانایی داشته باشدوامکانات سفربرایش مهیاباشد،انجام عمره دررمضان ثواب بسیارزیادی داردوبرابراست باانجام حج،.پیامبر(ص)میفرماید:
عمره فی رمضان تعدل حجه(بخاری ومسلم).عمره دررمضان برابراست بایک حج
۷-اعتکاف خصوصادردهه ی آخر: سنت پیامبر،صالحان وبزرگان دین است ودرروحیه وتزکیه انسان بسیارمؤثّراست.
۸-دریافتن فضیلت دهه ی آخررمضان خصوصالیلهالقدر:
سعی کنیم دردهه ی آخرماه مبارک رمضان برای طاعت وعبادت کمرهمت بندیم وتمام اوقات رادرطاعت وعبادت،صدقه واعتکاف بگذرانیم.به امیداینکه شب قدری که ارزش آن ازهزارماه بهتراست رادریابیم.
۹-نشستن درمسجدبعدازنمازصبح تااینکه خورشیدطلوع کند.
وبعدازبالاآمدن خورشیدنمازضحی رابخواندکه این کاربه فرموده پیامبرثواب حج وعمره کامل رادارد.
۱۰-غنیمت شمردن اوقات وتنظیم وقت:
سعی کنیم درماه مبارک رمضان باتوجه به کارومشغله خویش برنامه ای داشته باشیم تابتوانیم بهترازاین ایام پربرکت استفاده نمائیم.
۱۱-رعایت آداب روزه براساس سنت نبوی(دررابطه باخوردن،آشامیدن،وخوابیدن):
۱-افطاری به شیوه نبوی ، خوردن چنددانه خرماهنگام افطارسپس خواندن نمازمغرب وبعدازآن به فاصله ۳۰دقیقه شام مصرف شود.
۲-پرهیزازخوردن شیرینیجات مصنوعی(قندوشکر)درهنگام افطاری وشام.
۳-پرهیزازپرخوری دربین شام تاسحر.
۴-برخواستن برای خوردن سحری-وغذای سبک مصرف کردن درهنگام سحری.
۵-پرهیزازخوابیدن زیاددرطول روزمگرخواب قیلوله .
۶-پرهیزاز مصرف غذاهای مضروغیرطیّب.
۷- داشتن تحرک فیزیکی و فعالیت در طول روز
دراین رابطه به مقالات چهارگانه دررابطه بارمضان(۱-حکمت افطارباخرما۲-مضرّات مصرف قندوشکردرهنگام افطار۳-برنامه غذایی رمضان۴-درمانگاه رمضان) در سایت تابش مراجعه شود.
• امید است با رعایت موارد فوق ، اهداف مهم روزه ( حصول تقوی ، تزکیه ، سلامتی جسمی وروانی و….. ) بر آورده شود و در آن توشه ای بیندوزیم که مارا تا سال بعد کفایت کند.انشاءالله.

تهیه وتنظیم : حیدر رحمانپور

درباره‌ی طب نبوی

حیدر رحمانپور متولد1345 لیسانس زبان و ادبیات عرب پژوهشگر طب نبوی ، مشاور تغذیه قرآنی دارای گواهینامه طب سنتی وکارور گیاهان دارویی . عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد


شش − 2 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

بالا